Onze Servicevoorwaarden

SERVICEVOORWAARDEN

INGANGSDATUM: 29 maart 2021

Malvi Parijs, LLC. ("Wij" of "Malvi Paris") is de beheerder van de website op www. malviparis. com (de "Website"). Deze overeenkomst is van toepassing op uw gebruik van de website en uw aankoop van producten van Malvi Paris (de "producten").

De website en producten worden aangeboden onder voorbehoud van uw aanvaarding van deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden" of "Overeenkomst"). Deze voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Malvi Paris en u dient ze aandachtig te lezen. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, gaat u ook akkoord met het privacybeleid, het online retourbeleid, het winkelretourbeleid en het verzendbeleid van Malvi Paris, die elk uitdrukkelijk door verwijzing hierin zijn opgenomen.

DEZE OVEREENKOMST BEVAT EEN ARBITRAGEOVEREENKOMST EN AFSTAND VAN GROEPSVORDERING DIE AFSTAND DOEN VAN UW RECHT OP EEN GERECHTSHOORZITTING OF JURYPROCES OF OP DEELNAME AAN EEN GROEPSVORDERING. ARBITRAGE IS VERPLICHT EN DE EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VOOR ELK EN ALLE GESCHILLEN, TENZIJ HIERONDER GESPECIFICEERD OF ALS U EROP ZIT. U DIENT DIT DOCUMENT IN ZIJN GEHEEL TE LEZEN ALVORENS EEN PRODUCT VIA DE WEBSITE TOEGANG TE KRIJGEN, TE GEBRUIKEN OF TE KOPEN.

VERPLICHTINGEN VAN GEBRUIKERS

Door de website te downloaden, te bezoeken of te gebruiken, verklaart u dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent of de wettelijke meerderjarigheid bereikt, welke van de twee het hoogst is, en dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. U stemt er ook mee in zich te houden aan alle toepasselijke lokale, staats- en nationale wet- en regelgeving met betrekking tot uw gebruik van de website. U verklaart verder dat u te allen tijde waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie (en updates daarvan) zult verstrekken bij het indienen van informatie bij Malvi Paris via de website. U mag de website alleen gebruiken zoals toegestaan ​​door deze overeenkomst en u mag de website of de inhoud niet gebruiken voor commerciële, politieke, obscene, illegale of ongepaste doeleinden. Malvi Paris behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw toegang tot de website om welke reden dan ook te beëindigen. Als u zich registreert voor een account op de website, moet u mogelijk een e-mailadres en wachtwoord opgeven en kunnen er aanvullende vereisten zijn die van tijd tot tijd door Malvi Paris worden vastgesteld. U stemt ermee in alle verantwoordelijkheid op u te nemen met betrekking tot uw gebruik van de website, inclusief alle activiteiten die plaatsvinden via uw wachtwoord (en gerelateerde accounttoegang). U dient Malvi Paris onmiddellijk op de hoogte te stellen als u verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord vermoedt of ontdekt.

AANKOPEN VIA DE WEBSITE

Alle aankopen die via de website worden gedaan, zijn onderhevig aan onze acceptatie. Dit betekent dat we naar eigen goeddunken en zonder aansprakelijkheid jegens u of een derde partij kunnen weigeren om een ​​transactie te accepteren of deze kunnen annuleren. De website staat geen bestellingen toe van dealers, groothandelaren of andere klanten die artikelen die op de website worden aangeboden, willen doorverkopen. Malvi Paris stelt de aanvaarding van uw bestelling uitdrukkelijk op voorwaarde dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden en met alle aanvullende voorwaarden die u op de Website worden verstrekt en die van toepassing zijn op uw aankoop van bepaalde Producten. Door producten via de website te bestellen, stemt u ermee in waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken. Malvi Paris behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de specificaties en prijzen van Producten die op en buiten de site worden aangeboden stop te zetten of te wijzigen zonder enige verplichting jegens u. Prijzen en beschikbaarheid kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en Malvi Paris behoudt zich het recht voor om elk aanbod in te trekken om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren.

Malvi Paris wil dat u tevreden bent met uw aankopen op deze website. Als u een product wilt retourneren, raadpleeg dan ons online retourbeleid en winkelretourbeleid, die hierin door verwijzing zijn opgenomen.

WEBSITE EIGENDOM EN INHOUD

De website bevat materialen, waaronder, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, ontwerpen, foto's, video's, audioclips, afbeeldingen, knoppictogrammen, foto's, advertentieteksten, URL's, technologie, software en de algemene indeling of "look" en gevoel" van dergelijk materiaal, inclusief auteursrechtelijk beschermd materiaal, evenals handelsmerken, logo's en servicemerken die eigendom zijn van Malvi Paris, zijn licentiegevers, licentiehouders of andere derde partijen (gezamenlijk de "Inhoud"). De website en de inhoud zijn eigendom van, hebben een licentie voor of worden beheerd door Malvi Paris, zijn licentiegevers en bepaalde andere derde partijen, en alle rechten, titels, belangen in en op de inhoud en de website zijn eigendom van Malvi Paris, zijn licentiegevers, of bepaalde andere derden en worden voor zover mogelijk beschermd door Belgische en internationale auteursrechten, handelsmerken, trade dress, patenten of andere intellectuele eigendomsrechten en -wetten. Door de website te gebruiken, verkrijgt u geen eigendom of intellectueel eigendom of ander belang in een item of inhoud op de website. Onder voorbehoud van uw instemming en naleving van deze Overeenkomst, verleent Malvi Paris u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare, herroepbare licentie voor toegang tot, weergave, weergave en gebruik van de Inhoud op de Website voor uw eigen persoonlijke, alleen voor niet-commercieel gebruik. U stemt ermee in dat Malvi Paris onmiddellijk en zonder kennisgeving aan u de beschikbaarheid van de website, de inhoud of de producten kan opschorten of beëindigen zonder enige aansprakelijkheid jegens u of een derde partij.

DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE INHOUD

Door materiaal of inhoud op de site in te dienen of te plaatsen ("door gebruikers gegenereerde inhoud"), verleent u Malvi Paris een eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, wereldwijde, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om dergelijke materialen of delen van dergelijke materialen kopiëren, publiceren, vertalen, wijzigen, opnieuw formatteren, er afgeleide werken van maken, distribueren, reproduceren en in sublicentie geven. U verklaart, garandeert en komt hierbij overeen dat door gebruikers gegenereerde inhoud die u verstrekt geen wet of de rechten van derden schendt, en u hebt het volledige recht om Malvi Paris de hierboven gespecificeerde licentie te verlenen. Malvi Paris heeft het recht om door gebruikers gegenereerde inhoud te gebruiken zonder verplichting tot vertrouwelijkheid, toeschrijving of vergoeding aan u.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID; AFWIJZING VAN GARANTIES.  BEHALVE WAAR ANDERS NIET VAN TOEPASSING IS OF VERBODEN IS DOOR DE WET, WORDEN DE WEBSITE EN ALLE INHOUD, PRODUCTEN EN ANDERE INFORMATIE OP OF TOEGANKELIJK VANAF OF VIA DEZE WEBSITE GELEVERD "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR", ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, VEILIGHEID OF NAUWKEURIGHEID. MALVI PARIS GARANDEERT NIET DAT: (1) DE INFORMATIE OP DE WEBSITE CORRECT, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR IS; (2) DE FUNCTIES OP DE WEBSITE-APP ZULLEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZIJN; OF (3) DEFECTEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN, OF DAT DE WEBSITE OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. IN GEEN GEVAL ZAL MALVI PARIS OF ZIJN FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS, ONAFHANKELIJKE AANNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, VOORBEELDIGE, GEVOLGSCHADE OF BESTRAFFENDE SCHADE, ONDER WELKE OORZAAK DAN OOK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT AAN, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, GARANTIE OF ANDERSZINS VOOR ENIGE CLAIM, OORZAAK VAN ACTIE, KOSTEN, KOSTEN OF VERLIES DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE OVEREENKOMST, HET PRIVACYBELEID, HET RETOURBELEID, HET VERZENDINGSBELEID, DE PRODUCTEN OF UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF ENIGE PRODUCTEN. NIETTEGENSTAANDE IETS IN DEZE VOORWAARDEN DAT TEGENSTRIJDIG IS, IS DEZE AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET VAN TOEPASSING IN NEW JERSEY.

GESCHILLENBESLECHTING DOOR BINDENDE ARBITRAGE EN AFSTAND VAN GROEPSVORDERINGEN

Elk geschil dat op enigerlei wijze verband houdt met uw bezoek aan of gebruik van de website, de producten of enige aankoop of anderszins verband houdt met deze overeenkomst ("geschillen") zal worden voorgelegd aan vertrouwelijke arbitrage in Los Angeles, Californië, Verenigde Staten en wordt uitsluitend beheerst door de wetten van de staat Californië, met uitzondering van conflicterende wettelijke bepalingen. Als er een geschil ontstaat onder deze overeenkomst, stemt u ermee in contact met ons op te nemen via de "Contactpagina". Alvorens een Geschil formeel aan arbitrage voor te leggen, kunnen u en Malvi Paris ervoor kiezen om het Geschil informeel op te lossen. Als een Geschil niet informeel kan worden opgelost, gaat u ermee akkoord dat alle Geschillen, behalve die welke zijn ingediend bij de rechtbank voor geringe vorderingen, zullen worden onderworpen aan definitieve en bindende arbitrage voor een enkele arbiter van de American Arbitration Association ("AAA") op een locatie handig voor u of telefonisch. U of Malvi Paris kunnen het arbitrageproces starten door een schriftelijke aanvraag tot arbitrage in te dienen bij de AAA en een kopie te verstrekken aan de andere partij. De arbitrage zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de Commercial Dispute Resolution Procedures, Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes van de AAA, die van kracht zijn op het moment dat de aanvraag voor arbitrage wordt ingediend. Behalve zoals vereist door de wet zoals bepaald door de arbiter, mag geen enkele partij of arbiter het bestaan, de inhoud of de resultaten van enige arbitrage onder deze voorwaarden openbaar maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van beide partijen. Malvi Paris betaalt alle indieningskosten. Niettegenstaande het voorgaande is het volgende niet onderworpen aan arbitrage en kan het alleen worden berecht door de staats- en federale rechtbanken van Californië: (i) enig geschil, controverse of claim met betrekking tot of betwisting van de geldigheid van de intellectuele eigendomsrechten en eigendomsrechten van Malvi Paris rechten, inclusief maar niet beperkt tot octrooien, handelsmerken, dienstmerken, auteursrechten of handelsgeheimen; (ii) een vordering van een partij voor tijdelijke, voorlopige of permanente dwangmaatregelen, hetzij verbiedend of verplicht, of andere voorlopige maatregelen; (iii) enige juridische actie door Malvi Paris tegen een niet-consument; of (iv) interacties met overheids- en regelgevende instanties. U stemt er uitdrukkelijk mee in af te zien van het indienen of samenvoegen van claims in een vertegenwoordigende of groepsbrede hoedanigheid, inclusief maar niet beperkt tot het indienen of samenvoegen van claims in een class action of een class-brede arbitrage.

De uitspraak van de arbiter is bindend en kan als vonnis worden ingediend bij elke bevoegde rechtbank.  Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, mag geen enkele arbitrage onder deze Overeenkomst worden samengevoegd met een arbitrage waarbij een andere partij is betrokken die onderworpen is aan deze Overeenkomst, hetzij door middel van een groepsgeding, privéprocureur-generaal, arbitrageprocedure of anderszins.

U BEGRIJPT DAT U HET RECHT HEEFT GEHAD OM VOOR EEN RECHTBANK TE PROCESSEN, EEN RECHTER OF JURY TE LATEN BESLISSEN IN UW ZAAK EN PARTIJ TE ZIJN IN EEN KLASSE OF REPRESENTATIEVE ACTIE. U BEGRIJPT ECHTER EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT EVENTUELE CLAIMS INDIVIDUEEL EN ALLEEN VIA ARBITRAGE WORDEN BESLIST. Vanaf de datum waarop u een product koopt of informatie aan de website verstrekt, heeft u dertig (30) dagen de tijd om u af te melden voor deze arbitrageovereenkomst. Om u af te melden voor arbitrage, moet u contact met ons opnemen door de "contactpagina" (e-mail) in te vullen. Als er meer dan dertig (30) dagen zijn verstreken vanaf de datum waarop u een product hebt gekocht, komt u niet in aanmerking om u af te melden voor arbitrage met betrekking tot claims met betrekking tot dat product. Als er meer dan dertig (30) dagen zijn verstreken vanaf de datum waarop u informatie aan de website verstrekt, komt u niet in aanmerking om u af te melden voor arbitrage met betrekking tot claims met betrekking tot de website.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

De website kan links bevatten naar websites van derden, zoals links van adverteerders, sponsors, inhoudspartners en derden. Het opnemen van een link op de website impliceert niet dat wij deze goedkeuren, en Malvi Paris wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud, het materiaal, de juistheid van de informatie of de kwaliteit van de producten of diensten die worden geleverd door, beschikbaar zijn via, of geadverteerd op deze websites van derden.

PRIVACY

U begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de werking van bepaalde delen van deze website of de ontvangst van bepaalde informatie, zoals het registreren of aanmaken van een account op deze website, de indiening, het gebruik en de verspreiding van bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie vereist . Houd er rekening mee dat u door uw mobiele telefoonnummer op de website te verstrekken, uw elektronische handtekening aan Malvi Paris verstrekt en er uitdrukkelijk mee instemt dat er telefonisch contact met u wordt opgenomen (inclusief door geautomatiseerde kiessystemen, vooraf opgenomen berichten, sms en mms) op het opgegeven nummer, zelfs als de het door u verstrekte nummer op een bedrijfs-, staats- of nationale bel-me-niet-lijst staat. U begrijpt dat uw toestemming niet vereist is om een ​​aankoop te doen. Zie het privacybeleid van Malvi Paris voor een samenvatting van het verzamelen en gebruiken van informatie door Malvi Paris, dat hierin door verwijzing is opgenomen.

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN EN OVEREENKOMSTEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat door te klikken op de knop met het label "VERZENDEN", ​​"DOWNLOAD", "PLAATS MIJN BESTELLING", "IK GA AKKOORD", ELKE LINK VIA WELKE U FACTUUR- OF VERZENDINFORMATIE VERSTREKT, of soortgelijke links door Malvi Paris zijn aangewezen om deze algemene voorwaarden te accepteren, dient u een juridisch bindende elektronische handtekening in en gaat u een juridisch bindend contract aan. U erkent dat uw elektronische inzendingen uw instemming en intentie vormen om aan deze overeenkomst gebonden te zijn. Overeenkomstig toepasselijke statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten, inclusief maar niet beperkt tot de United States Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, P. L 106-229 (de "E-Sign Act"), GAAT U HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE BESTANDEN EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEID EN BESTANDEN VAN TRANSACTIES DIE VIA DE SITE WORDEN GESTART OF VOLTOOID OF DE AANGEBODEN PRODUCTEN DOOR MALVI PARIJS. Verder doet u afstand van alle rechten of vereisten op grond van statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische gegevens vereisen, of voor betalingen of het verlenen van tegoeden door andere dan elektronische middelen.

VERKOOPBELASTING

Malvi Paris houdt zich aan de richtlijnen van elke staat met betrekking tot verkoop- en gebruiksbelasting, bepaald door het bestemmingsadres van uw zending. Terwijl u doorgaat met afrekenen en uw verzendgegevens bevestigt, worden eventuele toepasselijke belastingen berekend op de totale waarde van uw koopwaar. Bovendien geven de besteltotalen bij het afrekenen de geschatte belasting weer. De werkelijke kosten van uw betaalmethode weerspiegelen alle toepasselijke staats-, lokale en provinciale belastingen en worden berekend zodra uw bestelling is verzonden.

CALIFORNIË VOORSTEL 65

We maken deze waarschuwing naar aanleiding van Proposition 65, de Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act van 1986, die ons verplicht burgers in Californië te informeren over blootstelling aan bepaalde chemicaliën. WAARSCHUWING: producten die op deze site worden verkocht, kunnen chemicaliën bevatten waarvan de staat Californië weet dat ze kanker, geboorteafwijkingen of andere reproductieve schade veroorzaken.

DIVERSEN

Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Malvi Paris en vervangt alle eerdere versies van deze overeenkomst en Malvi Paris. Als een bepaling van deze Overeenkomst door de arbiter of (indien van toepassing) een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, worden de overige bepalingen hierdoor niet beïnvloed en blijven ze volledig van kracht, en een dergelijke bepaling kan worden gewijzigd of verbroken. van deze Overeenkomst voor zover nodig om een ​​dergelijke bepaling afdwingbaar en consistent te maken met de rest van deze Overeenkomst.